Testamonium hoofdbanner
home stel uw vraag bekijk een voorbeeld van het testamonium bestel uw persoonlijke testamonium programma Neem contact met ons op

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE TESTAMONIUM


ARTIKEL 1

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites www.testamonium.eu/www.testamonium.nl/www.testamonium.be en www.testamonium.de, hierna te noemen www.testamonium.
 2. Door gebruik te maken van de website accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.
 3. Onder gebruiker wordt verstaan een ieder die de website bezoekt, daarop documenten leest of afdrukt of diensten afneemt.
 4. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd en zijn direct na publicatie van kracht.

ARTIKEL 2

Privacy

De persoonlijke gegevens van gebruiker worden slechts gebruikt voor de financiŽle administratie van de website en worden absoluut niet gebruikt voor andere doeleinden.

ARTIKEL 3

Koopovereenkomst

 1. Na het doorlopen van de bestelprocedure op de website komt de koopovereenkomst tot stand.
 2. Aflevering van het document testamonium vindt plaats door het downloaden van het document door gebruiker.
 3. Aflevering vindt pas plaats na betaling met creditcard of met behulp van het Ideal betalingssysteem.

ARTIKEL 4

Aansprakelijkheid

 1. Zie de disclaimer elders op de website.
 2. Onverminderd het in de disclaimer bepaalde zal, indien er sprake is voor aansprakelijkheid van www.testamonium voor schade, deze schade altijd beperkt zijn tot het bedrag van de onderliggende overeenkomst en tot het bedrag waarop de verzekeraar recht op uitkering geeft.
 3. www. testamonium is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de meest ruime zin genomen die het gevolg is van het gebruik van de website en het document testamonium, hoe ook genaamd.
 4. De gebruiker vrijwaart www.testamonium voor alle aanspraken van derden terzake van door hem te lijden schade uit welke oorzaak ook.
 5. Bij elektronische en schriftelijke communicatie tussen gebruiker en www.testamonium draagt gebruiker het daaraan verbonden risico van onjuistheden, misverstanden, vertragingen, verminkingen en het niet of niet behoorlijk overkomen van mededelingen en opdrachten, zulks onverminderd het hiervoor bepaalde.
 6. Voor alle gevolgen van overmacht hoe ook genaamd, is www.testamonium niet aansprakelijk.
  Met name maar niet uitsluitend worden hierbij nog genoemd de gevolgen van computervirussen, of andere computercriminaliteit, antivirusprogramma's, maatregelen of beschikkingen van publiekrechtelijke instanties, storingen in de computerapparatuur of bij bedrijven waarvan de website afhankelijk is alsmede uitval van communicatieverbindingen of elektriciteit.

ARTIKEL 5

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd hetgeen op de website over de auteursrechten is bepaald, verplicht gebruiker zich alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, die betrekking hebben op de website, te respecteren.
Met name maar niet uitsluitend, wordt hierbij genoemd het merkrecht testamonium.

ARTIKEL 6

Toepasselijk recht

Op de uitvoering van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Title

Ouderen

Body

Editie NL - RTL 4

Het testamonium is onlangs op TV geweest in het programma EditieNL.
Bekijk de film
Bron: RTL Nieuws

Vertel een vriend

Aangenaam verrast door de site? Klik hier om uw tip te delen met bekenden.

u kunt betalen met: Betaal met iDeal
line

By KBite Automatisering